Rankos dilbio skausmas. Ligos eiga

Galimų judesių diapazonas yra lūžis. Judėjimas praktiškai yra problema dėl didelio skausmo. Staigios negalavimų, dilgčiojimo spaudimas ant krūtinės, pečių ašmenų, su širdies priepuoliu. Norėdami gauti profesionalios medicinos pagalbos, turėtumėte kreiptis į gydytoją.

Priežastys

Gydytojas Andrius Šimkus Spausdinti Komentarai 0 lankomiausias Rie­šo ka­na­lo sind­ro­mas — tai būk­lė, ku­rią su­ke­lia vi­du­ri­nio ner­vo spau­di­mas rie­šo ka­na­le.

Šis ner­vas yra pa­grin­di­nis rankos dilbio skausmas plaš­ta­kos ner­vas, ku­ris kar­tu su de­vy­nio­mis saus­gys­lė­mis iš dil­bio į plaš­ta­ką pa­ten­ka per ga­na siau­rą ana­to­mi­nę struk­tū­rą, va­di­na­mą rie­šo ka­na­lu ka­na­lo dy­dis maž­daug toks pat kaip to žmo­gaus nykš­tys. Rie­šo ka­na­lo sind­ro­mas pa­si­reiš­kia šiais simp­to­mais: nu­tir­pi­mu, ne­jaut­ru­mu ar dilg­čio­ji­mu pirš­tuo­se, iš­sky­rus ma­žą­jį.

Daž­niau­siai ju­ti­mai su­trin­ka III pirš­te. Šie po­jū­čiai ne­re­tai at­si­ran­da vai­ruo­jant, il­gai ran­ko­je lai­kant te­le­fo­ną, laik­raš­tį; nak­ti­niais de­gi­nan­čiais pirš­tų skaus­mais, ku­rie pa­ža­di­na iš mie­go, kar­tai net ke­lis kar­tus per nak­tį.

rankos dilbio skausmas

Pa­cien­tai ne­re­tai ban­do simp­to­mus pa­leng­vin­ti pur­ty­da­mi ran­ką, ją nu­leis­da­mi že­myn, rankos dilbio skausmas ir ma­sa­žuo­da­mi pirš­tus. Skaus­mai ne­re­tai plin­ta link al­kū­nės ir pe­ties; plaš­ta­kos silp­nu­mu ir su­tri­ku­sia funk­ci­ja.

Jei ranka skauda nuo rankos iki alkūnės

Pas­te­bi­ma, kad ne­re­tai kren­ta iš ran­kos daik­tai, sun­ku suim­ti smul­kius daik­tus už­si­seg­ti sa­gas, paim­ti ada­tą ; pa­sto­viu ju­ti­mų su­tri­ki­mu pirš­tuo­se. Tai jau pa­žen­gu­sios būk­lės simp­to­mas. Rie­šo ka­na­lo sind­ro­mo prie­žas­tys.

EKSCENTRINIAI PRATIMAI ESANT LATERALINIAM EPIKONDILITUI (TENISO ŽAIDĖJO ALKŪNEI)

Rie­šo ka­na­lo apim­tis ga­li su­ma­žė­ti dėl kau­lų sti­pin­kau­lio ar rie­šo lū­žių kai pa­kin­ta ka­na­lo for­ma, ar ja­me at­si­ran­da pa­pil­do­mų išau­gų. Ki­ta, daž­nes­nė pienas su sąnarių ligomis ka­na­lo sind­ro­mo prie­žas­tis — tai ka­na­le esan­čių saus­gys­lių dan­ga­lų už­de­gi­mas ir pa­bur­ki­mas.

  • Kam susisiekti sąnarių skausmas
  • Diagnozė: tenisininko alkūnė, nors teniso nežaidžiate?

Tai at­si­tin­ka dėl įvai­rių prie­žas­čių: mo­no­to­niš­ko ir il­ga­lai­kio pirš­tų dar­bo, reu­ma­ti­nių, skyd­liau­kės ar ki­tų už­de­gi­mi­nių li­gų, pa­sto­vaus mik­rot­rau­ma­ti­za­vi­mo, mo­te­rims — dėl hor­mo­ni­nių po­ky­čių. Kai saus­gys­les den­gian­tys au­di­niai si­no­vi­ja pa­burks­ta, pa­tins­ta, rie­šo ka­na­le pra­de­da ma­žė­ti vie­tos, ir ja­me esan­tis vi­du­ri­nis ner­vas pra­de­da­mas spaus­ti.

Jei simp­to­mai nė­ra stip­riai iš­reikš­ti ir pa­cien­to smar­kiai ne­var­gi­na, ga­li­ma ban­dy­ti gy­dy­ti ma­ži­nant fi­zi­nį ap­kro­vi­mą plaš­ta­kai, ne­šio­jant rie­šo ir pirš­tų įtva­rą bei var­to­jant prie­šuž­de­gi­mi­nius vais­tus. Jei kon­ser­va­ty­vios prie­mo­nės ne­pa­de­da, simp­to­mai ryš­kė­ja ir stip­rė­ja, ne­re­tai ten­ka da­ry­ti ope­ra­ci­ją.

rankos dilbio skausmas

Ope­ra­ci­jos me­tu plaš­ta­kos del­ni­nė­je pu­sė­je at­lie­ka­ma pjū­ve­lis, per ku­rį chi­rur­gas per­pjau­na raiš­tį su­da­ran­tį vie­ną rie­šo ka­na­lo sie­ną. To­kiu bū­du rie­šo ka­na­le pa­dau­gė­ja vie­tos ir su­ma­žė­ja spau­di­mas ja­me. Nak­ti­niai pirš­tų skaus­mai pa­pras­tai praei­na iš kar­to.

rankos dilbio skausmas

Dilg­čio­ji­mas ir ap­tir­pi­mas pirš­tuo­se pa­pras­tai praei­na pa­laips­niui. Il­gą lai­ką ne­gy­dant rie­šo ka­na­lo, su­spaus­ta­me ner­ve dėl pa­blo­gė­ju­sios krau­jo­ta­kos vys­to­si ne­grįž­ta­mi pa­ki­ti­mai ir ta­da net ir ope­ra­ci­nis gy­dy­mas ne vi­sa­da bū­na sėk­min­gas.

Kontaktai Rankos tirpimas, dilgčiojimas Tirpimas gali būti įvairaus intensyvumo, būti įvairiose vietose ir pasireikšti skirtingose situacijose. Dauguma atveju, tai nėra patologinė indikacija, reikalaujanti medicininės intervencijos. Jeigu jaučiate tirpimą retai, pavyzdžiui naktį, nes buvote užlenkęs ranką nepatogioje padėtyje, arba po to, kai ilgai maigėt telefoną, gulint ant nugaros stipriai sulenkęs alkūnes. Tačiau, kai šis simptomas pasikartoja dažnai ir nereikalauja didelių pastangų, kad būtų išprovokuotas, reikėtų kreiptis į specialistą.

Lapk­ri­čio 4 d. Siū­lo­me kreip­tis dėl įvai­rių ne­ga­la­vi­mų išan­gės sri­ty­je.

Dažniausios skausmo priežastys ir gydymas

Pri­rei­kus, gy­dy­to­jas at­liks rek­tos­ko­pi­jas, au­di­nių pa­vyz­džių paė­mi­mą his­to­lo­gi­niam ty­ri­mui, he­mo­ro­jaus gy­dy­mą žie­dų li­ga­tū­rų me­to­du ir ki­tas pro­ce­dū­ras. Re­gist­ra­ci­ja ir in­for­ma­ci­ja tel.

rankos dilbio skausmas

Bie­li­nio g.